آخرین مطالب

لطفا برای دیدن کامل متن به ادامه مطلب بروید

بسمه تعالی

سبک بین المللی کونگ فو سوپر فایتینگ (K.S.F)

INTERNATIONAL KONGFU SUPERFIGHTING ORGANIZATION

 

   ---------------------------------------------------------------------------------------

 

 سوگند نامه سبک بین المللی کونگ فو سوپر فایتینگ

 

بنــام خـداونـــد خالــق هســتی

 

الهی تو خود گفتی بنده مومن و قوی را بیشتردوست میدارم

 

به ورزش روی آوردم تـا مـــورد عـنایتــت قــــرار گیــــرم

 

در این راه ائـمه اطـهار را الگو و مقـتدای خود میــدانم کـه فرمـوده اند

 

اعضــاء و جـوارح خـود را در راه خــدمت بـه تـو و مظلــومان بکــار گیــرم

 

خدایا مرا یاری ده تا در میادین ورزشی و زندگی نمونه کاملی از جوانمردی و گذشت باشم

 

واحتـرام به اساتید و پیشکسوتان و رعایت قوانین و مقررات را همواره وجـهه همت خـود سازم

 

سلام و درود خداوند بر بندگان راستین ال احمد(ص)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با نام و یاد خداوند منان کلیات  (( اساسنامه ))  سازمان بین المللی  کونگ فو سوپر فایتینگ بشرح ذیل اعلان میگردد.

 

        1- هیئت رئیسه  

2-    چارت سازمانی سبک

3-    وظایف کمیته های اجرایی

4-    وظایف نمایندگان و مربیان

5-    درجات فنی

6-    مسابقات و قوانین داوری

7-    پوشش ورزشکاران سبک

8-    تشویقات و تنبیهات و موارد اخراج از سبک

9-    هزینه صدور احکام و...؟

10-اعزامهای برون مرزی

11-شکایات- انتقادات-پیشنهادات

12-اصطلاحات

 

 

1-              هیئت رئیسه

 

   

 

هیئت رئیسه شامل 8 نفر بترتیب زیر خواهد بود .      1- استاد ناصر طاهری بنیانگذار و ریاست سبک و صدر هیئت رئیسه    2- نایب رئیس سبک    3- دبیرسبک          4  - عضو هیئت رئیسه          5- عضو هیئت رئیسه          6- عضو هیئت رئیسه                   7- عضو هیئت رئیسه              8- عضو هیئت رئیسه

وظایف هیئت رئیسه شامل:  همکاری و هماهنگی با ریاست سبک برای برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت سبک اعزامهای برون مرزی- کمپها سمینارها- برطرف کردن موانع مالی و اداری سبک-  تشویقات و تنبیهات مهم و حاد- رسیدگی به مشکلات نمایندگان- مربیان و قهرمانان و...؟

هیئت رئیسه بالاترین مرجع برای تصمیم گیری و...؟ بعد از ریاست سبک خواهند بود .

  ((  دبیر  ))

-        عضو هیئت رئیسه بوده و بعنوان سخنگوی سبک در مسائل مهم اداری و جلسات. نماینده سبک محسوب میشود و ایشان موظف است تمامی رویدادها آزمونها مسابقات- جلسات و هر مسئله ریز و درشت گزارش کار کمیته های اجرایی و ...؟ را ثبت و ضبط نماید و تنها رابط  مخصوص اعضاء و ریاست سبک خواهد بود .

 

 

 

((  شرح وظایف کمیته فنی  ))

 

1-    کمیته فنی بالاترین مرجع پس از ریاست سبک و هیئت رئیسه خواهد بود .

2-    کمیته فنی وظیفه هماهنگی بین کمیته های اجرایی سبک را عهده د ار است .

3-    کمیته فنی موظف است پس از تکمیل اعضای کمیته های زیر مجموعه خود آنها را به دبیر معرفی تا احکام آنان صادر شود.

4-    کمیته فنی میتواند به مسئولین و اعضای فعال نمره داده تا زمان آزمون و مسائل فنی ارفاقهای قابل ملاحظه ای لحاظ گردد.

5-    مسئول کمیته فنی پس از انتصاب قائم مقام خود و معرفی کمیته های اجرایی به ایشان از سوی ریاست سبک ایشان موظف به رسیدگی به  کار کمیته های اجرایی خواهد بود.

6-    ایشان میبایست گزارش کار خود و کمیته ها را مکتوب هر سه ماه یکبار به دبیر سبک تقدیم نماید .

7-    ایشان میتواند با هماهنگی  ریاست سبک از طریق دبیر برای کمیته فعال فصل جاری درخواست تشویقی نماید.

8-    ایشان میتواند با هماهنگی ریاست سبک از طریق دبیر و  برای کمیته غیرفعال درخواست تنبیهی نماید.

9-    کمیته های اجرایی میتوانند برای انتخاب اعضای کمیته خود از 2 الی 8 نفرواجد شرایط استفاده کرده و میبایست طی معرفی اعضای خود به کمیته فنی جهت تایید وصدور احکام مسئولیتهای زیر مجموعه خود اقدامات لازم را مبذول نمایند .

10-ایشان میتواند هر ماه یکبار جلسه کمیته فنی که شامل 5 عضو منتخب و باتجربه درعین حال پیشکسوت را که خود انتخاب کرده و به تایید ریاست سبک نیز رسیده برنامه های آتی و مسائل فنی و کارهای کمیته ها را به سمع و نظر ریاست سبک برساند.

11-کلیه کمیته ها عزل و نصب اعضایشان از کانال کمیته فنی . دبیر و ریاست سبک خواهند بود .

12-ایشان در آزمونها- استاژها- مربیگریها و داوریها مستقیما نقش ایفا میکند.

    3                      شرح وظایف کمیته های اجرایی

 

الف - کمیته مربیان :

1-    مسئول کمیته مربیان باید فنی ترین شخص سبک بوده و هر 45 روز کلیه نمایندگان سراسر کشور را گرد هم جمع نموده و آموزش یکنواخت و اصولی سبک را توضیح دهد.

2-    ایشان دوره های مربیگری عملی سبک را بطور کامل برای واجدین شرایط آموزش خواهد داد .

3-    ایشان موظف به رفع مسائل فنی و اصولی سبک برای مربیان و نمایندگان سبک میباشد.

4-    استان درخواست کننده برای کلاس مربیگری عملی میبایست هزینه رفت و برگشت- اسکان و تغذیه  ایشان را دراستان مربوطه متقبل شود .

5-هر استان میبایست کمیته مربیان داشته و هر 30 روز یکبار آموزش سبک را توسط کمیته مربیان توضیه دهند.

 

 

ب- کمیته داوران :

 

1-    مسئول کمیته داوران باید فنی ترین داور سبک بوده و هر 45 روز کلیه داوران سراسر کشور را گرد هم جمع نموده و آموزش یکنواخت و اصولی سبک را توضیه دهد.

2-    ایشان دوره های داوری عملی سبک را بطور کامل برای واجدین شرایط آموزش خواهد داد .

3-    ایشان موظف به رفع مسائل فنی و اصولی سبک برای داوران و نمایندگان سبک میباشد.

4-    استان درخواست کننده برای کلاس داوری عملی میبایست هزینه رفت و برگشت- اسکان و تغذیه  ایشان را دراستان مربوطه متقبل شود .

5-    هر استان میبایست کمیته داوران داشته و هر 30 روز یکبار آموزش سبک را توسط کمیته مربیان توضیح دهند.

6-    ایشان موظف به تشکیل و تکمیل کادر داوری گروه بندی بترتیب درجه نماید و در مسابقات کلیه داوران و نظام داوری بعهده ایشان خواهد بود .

 

      پ- کمیته مسابقات :

 

1-    مسئول کمیته مسابقات باید شخصی فنی و دوره دیده و اجتماعی باشد.

2-    ایشان مسئول و شخص اول در برگزاری مسابقات میباشد.

3-    کلیه کمیته ها بهنگام برگزاری مسابقات باید مطیع و یار و یاور ایشان باشند.

4-    کلیه کارهای اجرایی دعوت از مدعوین- مکان مسابقات جوائز و خوابگاه- هزینه های برگزاری و ...؟ بعهده ایشان بوده و ایشان بعد از تکمیل کلیه کارها برای تایید به ریاست سبک وبعد از تایید ریاست سبک ملزم به برگزاری مسابقاتی بی نظیر خواهد بود .

5-    ایشان بعد از تکمیل کادر خود میبایست برای برگزاری مسابقات استانی و یا شهرستانی یا خود و یا یکنفر نماینده برای مسابقات با هزینه استان یا شهرستان مربوطه اعزام نماید تا شاهد برگزاری مسابقاتی با قوانین درست و حمایت قاطعانه از میزبان مسابقات باشد.

6-    ایشان میتواند بعد از برگزاری مسابقات کمیته ها و یا اعضایی که خالصانه و صادقانه متقبل زحمت شده اند و یا بر عکس را به ریاست سبک جهت تشویق و یا تنبیه اعلام نماید .

7-    ایشان میبایست کادر اجرایی خود را پس از تایین به مسئول کمیته فنی اعلام تا ایشان از طریق ریاست سبک برای صدور احکام مسئولیت اقدامات لازم رامبذول نمایند.

 

ت- کمیته قضایی:

 

1-    ایشان بعد از تکمیل کادر خود و صدور احکام طبق کمیته های فوق ملزم به رسیدگی به تخلفات و مسائل قضایی سبک خواهد بود.

2-    تخلفاتی که میتوان اشاره کرد از قبیل :  فروش احکام بیشتر از حد تعرفه سبک حق آزمون بیشتر از تعرفه سبک بستن درجات فنی برای خود و شاگردان بدون اطلاع سبک از ایشان فروش احکام برای غیر برخوردهای لفظی و بدنی در مسابقات و همیشها و یا جلسات و ...؟  و هر مسئله ای که جنبه قانونی پیدا کند .

 

ث- کمیته آموزش :  

1 - ایشان بعد از تکمیل کادر خود و صدور احکام از کانال کمیته فنی میتواند کار خودرا شروع نماید.

2- این کمیته سر پرست کمیته های مربیان داوران دفاع شخصی سلاح سرد و آزمون میباشد .

3-    این کمیته قائم مقام کمیته فنی بوده و هدایت کاربردی کمیته های فوق را عهده دارمیباشد .

 

 

4-    طبق درخواست استانها و یا شهرستانها و یا کشورهای تحت پوشش این کمیته  بر حسب نیاز از کمینه و یا اعضای فنی مورد نظر برای اعزام با هزینه میزبان اقدامات لازم را پس از تایید ریاست سبک  انجام خواهد داد.

5-کلیه کلاسهای آموزشی استاژ و ...؟ از کانال این کمیته امکان پذیر میباشد.

 

ج- کمیته آزمون:

 

1- ایشان بعد از تکمیل کادر خود و صدور احکام از کانال کمیته آموزش میتواند کار خودرا شروع نماید.

2- کمیته آزمون به  3 کمیته A -  B -  C تقسیم میشود .

کمیته A  :  برگزاری آزمون دانهای 2   ,     1    

کمیته B  :  برگزاری آزمون دان          4    ,    3  

کمیته C  :  برگزاری آزمون دان               5   

 

چ-کمیته بازرسی :

 

1-                            ایشان بعد از تکمیل کادر خود و صدور احکام از کانال کمیته فنی میتواند کار خودرا شروع نماید.

2-    ایشان یا نماینده ایشان ملزم است در برگزاری کلیه برنامه های سبک از قبیل : آزمونها استاژها- مسابقات و ...؟ حضور داشته و با همکاری کمیته قضایی به موارد متخلفین رسیدگی نماید.

3-    ایشان موظف است هر از چند گاهی به باشگاهها سرکشی کرده و با مربیان متخلف برخورد نماید .

 

 

ح- کمیته انضباطی :

 

1-    رسیدگی به مسائل انضباطی فایترها- مربیان داوران- کوچها و کلیه اعضا در برگزاری مسابقات آزمونها و غیره

2-    برخورد یا پوشش غیر سبکی و یا آرمهای غیر سبکی و موارد تنبیهی دیگر

 

 

 

خ- کمیته روابط عمومی :

 

1-    روابط عمومی حساسترین کار را بعهده خواهد داشت .

2-    ایشان وظیفه انتقال اخبار و تبلیغات و گزارشات سبک را عهده دار خواهد بود .

3-    ایشان رابط مستقیم با ریاست سبک دبیر و کمیته فنی خواهد بود تا از تازه ترین اخبار و اطلاعات روز آگاه باشد.

4-    ایشان از کانال کمیته فنی ودبیر و ریاست سبک وظیفه دعوت از مهمانان مربیان و ...؟ را بعهده دارد .

 

د- کمیته تبلیغات :

 

1-    ایشان میبایست در هنگام بستن تقویم سال ایام های مهم و مناسبت دار را برای مراسمهای مختلف لحاظ نماید.

2-    ایشان میبایست برای پوسترهای تبلیغاتی بروشرها و ...؟ برنامه خود را ارائه نماید.

3-    ایشان موظف است در جهت پیشرفت و شناساندن این هنر ایرانی در جامعه با تمام قدرت فکر و ذکر خود را مشغول و معطوف به این هنر نمایئ .

4-    ایشان میتواند برای کارهای مهم از کلیه کمیته ها کمک بگیرد.

 

 

ذ- کمیته نهادها

 

1-    این کمیته موظف است با ارگانها و نهادهای دولتی و خصوصی در جهت ارتباط و اسپانسر ما لی- راه اندازی سبک در اماکن مهم و دولتی پیدا کردن افراد خیر و خیر اندیش جهت کمکهای نقدی و غیر نقدی -  راه اندازی سبک در نیروهای مسلح معرفی افراد مهم و با تجربه در هیئت رئیسه و یا کمیته فنی و ...؟ اقدامات لازم را انجام دهد.

 

ر- کمیته روابط بین الملل

 

1-    ایشان میبایست جهت راه اندازی سبک در خارج از ایران و همچنین هماهنگی برای اعطای نمایندگی دعوت برای بازدید تماشای  مسابقات شرکت در مسابقات و هر مسئله ای که در خارج از ایران نیاز دارد هماهنگیهای لازم را مبذول بدارد.

 

ز- کمیته سلاح سرد:

 

1-    ایشان باید فنی ترین شخص سلاح زن در سبک باشد

2-    ایشان میبایست سلاحهای اجباری سبک را به نمایندگان و مربیان ارشد سبک آموزش دهد.

3-    ایشان میبایست فرمهای سلاح را بر روی فیلم و سی دی در آورده و در بین کلیه اعضاء تقسیم نماید.

4-    ایشان مسئول و اداره کننده مسابقات سلاحهای سرد میباشد

 

س- کمیته دفاع شخصی

 

5-    ایشان باید فنی ترین شخص در هنر دفاع شخصی در سبک باشد

6-    ایشان میبایست دفاع شخصیهای اجباری سبک را به نمایندگان و مربیان ارشد سبک آموزش دهد.

7-    ایشان میبایست فرمهای دفاع شخصی را بر روی فیلم و سی دی در آورده و در بین کلیه اعضاء تقسیم نماید.

8-    ایشان مسئول و اداره کننده مسابقات دفاع شخصی میباشد .

 

ش- کمیته امورشهرستانها

 

1-                            کلیه نمایندگان و یا عزیزان جهت احراز نمایندگی و مسائل مهم استانی و شهرستانی خود با این کمیته هماهنگ خواهند شد .

2-    این کمیته با همکاری تبلیغات و روابط عمومی سعی بر جذب نمایندگان در شهرستانها و استانهای فاقد نمایندگی خواهند نمود .

3-    این کمیته موظف به تهیه نیازهای نمایندگان از قبیل لباس آرم و مسائل سبک خواهد بود .

 

ص- کمیته تدارکات

 

1-                            این کمیته میبایست پس از تکمیل کادر خود برای اردوها- کمپها- سمینارها- مسابقات و ...؟ وسایل و لوازم مورد نیاز را تهیه نماید .

2-    این کمیته وظیفه پذیرایی از کلیه مهمانان را بعهده خواهد داشت.

3-    این کمیته بازوی قوی سبک محسوب خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4            -  وظایف نمایندگان و مربیان

 

 

1-                            کلیه نمایندگان  و مربیان ملزم برعایت قوانین سبک بوده و هیچ تخلفی از هیچ شخصی قابل توجیه نخواهد بود .

2-    نمایندگان دارای کمربند مشکی دان 2 و 3 در استان یا شهرستان مجاز به آزمون مستقل تا رده مشکی خواهند بود

3-    نمایندگان دارای مشکی دان 4  دراستان یا شهرستان مجاز به آزمون مستقل تا رده مشکی دان 1 خواهند بود .

4-     نمایندگان دارای مشکی دان 5 و6 دراستان یا شهرستان مجاز به آزمون مستقل تا رده مشکی دان 2 خواهند بود .

5-    حق آزمون هر درجه طبق تعرفه سبک خواهد بود .

6-    مربیان دارای کمربند مشکی دان 2 در استان یا شهرستان مجاز به آزمون مستقل تا رده سبز خواهند بود.

7-    مربیان دارای کمربند مشکی دان 3 در استان یا شهرستان مجاز به آزمون مستقل تا رده قهوه ای خواهند بود.

8-    مربیان دارای کمربند مشکی دان 4 در استان یا شهرستان مجاز به آزمون مستقل تا رده مشکی خواهند بود.

9-    مربیان دارای کمربندبالاتر از دان4 با ریاست سبک همکاری سالم خواهند نمود.

10-مربیان برای آزمون کمربند مشکی و بالاتر از مشکی بصورت مستقل طبق مفاد فوق میبایست 50% حق آزمون دریافتی را به نماینده خود تقدیم بدارند و الا حکمی از سوی نماینده برای مربی درخواست نخواهد شد

11- نمایندگان دارای مشکی دان 4  دراستان یا شهرستان مجاز به برگزاری کلاس مربیگری و داوری عملی سبک درجه 4  خواهند بود . ( البته 50% هزینه های دریافتی به  سبک  که ناظر بر برگزاری کلاسها نیز خواهد بود پرداخت خواهد شد)

12- نمایندگان دارای مشکی دان 5 و 6   دراستان یا شهرستان مجاز به برگزاری کلاس مربیگری و داوری عملی سبک درجه 4 و 3  خواهند بود . ( البته 50% هزینه های دریافتی به  سبک  که ناظر بر برگزاری  کلاسها نیز خواهد بود پرداخت خواهد شد)

13-نمایندگان موظفند هر 45 روز در کلاس هماهنگی مربیان که سوی کمیته مربیان ابلاغ میگردد شرکت نمایند .

14- نمایندگان موظفند در مسابقات کشوری با تمام قدرت شرکت نمایند .

15- نمایندگان و مربیان موظفند در سمینار سالانه سبک شرکت نمایند .

16- مربیان برای درخواست احکام فقط با نماینده خود میتوانند کار کنند .

17- مربیان موظفند هر 30 روز یکبار در کلاس هماهنگی نماینده مربوطه شرکت نمایند .

18-کلاسهای هماهنگی نمایندگانبرای زیر مجموعه خود رایگان خواهد بود .

19-اخراج مربی منوط به هماهنگی قبلی نماینده با سبک میسر میباشد.

 

 

20-مربیانی که بتوانند بیشترین اعضا را در مسئولیت استانی داشته بتوانند بیشترین قهرمانی را در سطح استان داشته بتوانند بیشترین مربی و داور را در سطح استان داشته بتوانند قهرمانی در سـطح کشور داشته باشند با هماهنگی ریاست سبک تسهیلات ویژه ای در نظر گرفـته و تقـدیم  خواهد شـد از قبیل :     ارتقاء درجه     امتیاز یک درجه بیشتر در آزمون  -   30% تخفیف در احکام زیر مشکی درخواستی  شرکت قهرمانان در مسابقات کشوری بصورت نیم بهاء

21-نمایندگانی که بتوانند بیشترین اعضا را در مسئولیت کشوری داشته بتوانند بیشترین قهرمانی را در سطح کشور داشته بتوانند بیشترین مربی و داور را در سطح کشور داشته بتوانند قهــرمانانی درتیم ملی  سبک داشته باشند با هماهنگی ریاست سبک تسهــیلات ویژه ای در نظر گرفـته و تقـدیم خواهد شد از قبیل :   ارتقاء درجه امتیاز یک درجه بیشتر در آزمون- 30% تخفیف در احکام زیر مشکی  درخواستی    شرکت قهرمانان در مسابقات کشوری بصورت نیم بهاء     بخشش 20%  در دریافتیهای   کلاسهای مربیگری و داوری عضویت در هیئت رئیسه    کاندیدای مربیگری تیم ملی

22-کلیه احکام کمربندی زیر مشکی مربیگری عملی  داوری عملی استاژ فنی  و ...؟      درصدی  به نماینده تعلق میگیرد و نماینده موظف است از این مبلغ طبق تعرفه سبک در صدی را برای مربی لحاظ نماید. 

23-نمایندگان و مربیان در صورت برگزاری استاژ و یا کلاس هماهنگی با گرفتن هزینه از زیر مجموعه خود با شدت برخورد قانونی خواهد شد.

24-نمایندگان میبایست هر سه ماه یعنی پایان هر فصل گزارش کامل از محدوده جغرافیایی خود از حیث تعداد هنرجو تعداد درجات زیر مشکی- تعداد درجات مشکی- تعداد مربی و داور و قهرمان را کتبا به دفتر سبک ارسال نمایند.

25-شروع کلاسها میبایست با تلاوت قران همراه بوده و ختم قران با دعای فرج .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        5-    درجات فنی و هزینه صدور احکام در سازمان

 

 

ردیف

نوع درجه

مدت تمرین

حداقل

هزینه حکم

به تومان

1

سفید به زرد

2 ماه

2000

2

زرد به نارنجی

2 ماه

3000

3

نارنجی به آبی

3 ماه

4000

4

ابی به سبز

3 ماه

5000

5

سبز به قهوه ای

5 ماه

7000

6

قهوه ای به مشکی

6 ماه

10000

7

مشکی به دان 1

10ماه

15000

8

دان 1  به دان 2

2 سال

20000

9

دان  2  به دان 3

3 سال

25000

10

دان  3  به دان 4

4  سال

30000

11

دان  4  به دان 5

5  سال

35000

12

دان  5 به دان 6

6  سال

40000

13

کمک داوری  4

2سال

7000

14

داوری درجه 3

5 سال

23000

15

 

داوری درجه 2

10 سال

32000

16

 

داوری درجه  1

15 سال

42000

17

داوری ممتاز

18 سال

60000

18

کمک مربیگری 4

2 سال

7000

19

مربیگری درجه3

5 سال

23000

20

 

مربیگری درجه2

10سال

32000

21

مربیگری درجه1

15 سال

42000

22

مربیگری ممتاز

18 سال

60000

23

داوری بین ا امللی

20سال

85000

24

مربیگری بین المللی

20سال

85000

 

 

 

 

 

25-زمان استاندارد کمربند سفید به کمربند زرد 4 ماه میباشد که این مدت از 2 الی6 ماه قابل تغییر است.

 ( حق أزمون قانونی مربیان برای کمربند زرد هزار تومان خواهد بود)

 

26-زمان استاندارد کمربند زرد به کمربند نارنجی 4 ماه میباشد که این مدت از 2 الی6 ماه قابل تغییر است.

( حق أزمون مربیان برای کمربند نارنجی هزار تومان خواهد بود)

27-زمان استاندارد کمربند نارنجی به کمربند أبی 6 ماه میباشد که این مدت از 3 الی10 ماه قابل تغییر است.

( حق أزمون مربیان برای کمربند أبی دو هزار  تومان خواهد بود)

 28 -زمان استاندارد کمربندأبی به کمربند سبز 6 ماه میباشد که این مدت از 3 الی 10 ماه قابل تغییر است.

( حق أزمون قانونی  برای کمربند سبز سه هزار  تومان خواهد بود) 

29-زمان استاندارد کمربند سبز به کمربند قهوه ای 8  ماه میباشد که این مدت از 5 الی 12 ماه قابل تغییر است.

( حق أزمون قانونی برای کمربند چهار هزار  تومان خواهد بود)

30-زمان استاندارد کمربند قهوه ای به کمربند مشکی 12 ماه میباشد که این مدت از 6 الی15 ماه قابل تغییر است.( حق أزمون قانونی  برای کمربند مشکی  هفت هزار تومان خواهد بود)

31- حق أزمون قانونی کمربند مشکی دان 1  ( هشت هزار تومان میباشد)

32- حق أزمون قانونی کمربند مشکی دان 2 ( ده هزار تومان میباشد)

33- حق أزمون قانونی کمربند مشکی دان 3  ( دوازده  هزار تومان میباشد)

34- حق أزمون قانونی کمربند مشکی دان 4  ( سیزده هزار تومان میباشد)

35- حق أزمون قانونی کمربند مشکی دان 5  ( پانزده هزار تومان میباشد)

36- حق أزمون قانونی کمربند مشکی دان 6  ( بیست  هزار تومان میباشد)

37- صدور اولین حکم اجباری در سبک برای أقایان حکم کمربند أبی است.

38- صدور اولین حکم اجباری در سبک برای بانوان حکم کمربند نارنجی است.

39-برای دریافت حکم سبز باید حداقل 3 ماه از تاریخ حکم کمربند أبی گذشته باشد. 

40- برای دریافت حکم قهوه ای باید حداقل 5 ماه از تاریخ حکم کمربند سبز گذشته باشد .

41- برای دریافت حکم کمربند مشکی باید حداقل 6ماه از تاریخ حکم کمربند قهوه ای گذشته باشد.

42- برای دریافت حکم کمربند مشکی دان 1 باید حداقل 10 ماه از تاریخ حکم کمربند مشکی گذشته باشد.

43- کلاسهای استاژ فنی  با مدرک فقط توسط ریاست سبک امکان پذیر میباشد و هزینه استاژ 5000 تومان میباشد و برای عموم أزاد است زیرا استاژ یعنی أشنایی با کلیه مراحل فنی سبک أموزش اصولی تکنیکها- روشها و اصطلاحات و...؟ که گروه خاصی را طلب نمی کند  ( مگر اینکه نماینده ای مجوز کتبی از ریاست سبک داشته باشد که أنجا طبق ضوابط عمل خواهد شد)

44- حداقل سن شرکت کنندگان برای استاژ 15 سال تمام است ( درجه فنی ملاک نیست )

45- حداقل سن برای شرکت کنندگان مربیگری و داوری درجه 3   بیست سال تمام است.

46- حداقل سن برای شرکت کنندگان مربیگری و داوری درجه 2  بیست و سه  سال تمام است.

47- حداقل سن برای شرکت کنندگان مربیگری و داوری درجه 1  بیست و هفت سال تمام است.

48- حداقل سن برای شرکت کنندگان مربیگری و داوری ممتاز   سی  سال تمام است. 

49- حداقل سن برای شرکت کنندگان مربیگری و داوری بین المللی   سی و پنج سال تمام است.

50- تبدیل کلیه  احکام  با   60%   تخفیف ارائه خواهند شد. 

 

 

51- هزینه صدور کارتهای سازمانی زیر قهوه ای 1500  تومان و اجباری خواهد بود ( توضیح از مبتدی ویا درجات ابتدایی یک کارت صادر خواهد شد تا قبل از دریافت کمربند مشکی

52- هزینه صدور کارتهای سازمانی مشکی و مشکی به بالا 1500   تومان خواهد بود و هر کارت برای همان درجه صادر میشود . 

 

6- مسابقات و قوانین داوری

 

 

مقدمه :

1- کلیه داوران باید از قوانین داوری سبک جهت بالا بردن کیفیت سطح مسابقات اعم از مسابقات استانی کشوری و بین المللی و...؟ ودانستن وظایف اشخاصی که با یکدیگر کار میکنند و طریقه انجام صحیح کار را بدانند.    یک داور هرگز نباید در طول مسابقات احساساتی عمل کند وباید بداند زمان داوری هیچ یک از فایترها کوچها و مربیان را نمی شناسد دراین صورت میتوان یک داوری خوب و سالم داشت.

بدینوسیله رنگ و نحوه استفاده از لباس داوری در کلاسهای مختلف داوری را باطلاع میرساند و کلیه افراد طبق جدول زیر ملزم باستفاده از لباس فرم مورد نظر در طول مسابقات میباشند.

 

 

ردیف

اعضاء

پیراهن

شلوار

1

ریاست سبک

أزاد

ازاد

2

هیئت رئیسه

طوسی

مشکی

3

داوران ممتاز

سفید

مشکی

4

داوران درجه1

کرم روشن

مشکی

5

داوران درجه 2

آبی آسمانی

سورمه ای

6

داوران درجه 3

زرد لیموئی

سورمه ای

7

کمک داوران درجه 4

سبز کاهویی

قهوه ای

8

انتظامات

زرد تیره

قهوه ای

9

روابط عمومی و تدارکات

زرد تیره

قهوه ای

 

تذکرات:

 

1-کت و شلوار وپیراهن باید ساده و بدون فرم و مدل باشد.

2-    آرم داوری بر روی کت یا پیراهن روی جیب سمت چپ سینه نصب میشود .

3-    کلیه داوران میبایست از سوت شخصی خود استفاده نمایند .

 

 

4-    کت کلیه داوران و مسئولین مشکی خواهد بود بغیر از هیئت رئیسه و ریاست سبک که طوسی میباشد.

یکی از مشگل ترین کارها در زندگی انسان قضاوت است قاضی باید دو ویژه گی مهم داشته باشد اول :  باید متبحر و متخصص در کارش باشد .    دوم:  باید خودش متعهد و عادل بوده و فکر و ذکرش این باشد که حق کسی پایمال نشود و اعتقاد و ایمانش بسیار قوی باشد.  

 

تعداد نفرات لازم برای کنترل و قضاوت در هر مسابقه شامل:

1-    هیئت رئیسه

2-    هیئت تجدید نظر

3-    سر داور

4-    داور وسط

5-     داوران کنار

6-    وقت نگهدار

7-    جدول

8-    پزشک

برای قضاوت در یک مسابقه داوران باید اطلاع کامل از موارد مشروحه زیر داشته باشند.

1-    مشخصات رینگ

2-    مشخصات تاتمی

3-    دستکش

4-    کلاه

5-    وسایل ایمنی

6-    وظایف سرداور

7-    وظایف داور وسط

8-    وظایف داوران کنار

9-    وظایف وقت نگهدار

10-زمان مسابقات

11-اوزان مسابقات

12-اخطارها و امتیازها

13-علائم

14-بستن جدولهای مختلف مسابقات

15-پزشک

16-هیئت تجدید نظر

17-هیئت رئیسه

 

 

 

سیستم مبارزاتی  سبک بین المللی  ((  کونگ فو سوپر فایتینگ    )) با یک سیستم و آن هم نام  ((کونگ فو سوپر فایتینگ  )) بر روی تاتمی و رینگ بشرح ذیل برگزار میگردد.

 

تذکرات:

مبارزات درسبک بین المللی      ((کونگ فو سوپر فایتینگ  ))      در سه راند بشرح ذیل برگزار میگردد.

 

1-                 راند اول:         فقط اجرای تکنیکهای دست میسر خواهد بود .                                               ( BOXING  )

2-                راند دوم:        اجرای تکنیکهای ترکیبی دست و پا خواهد بود.                                                      ( FULL  )

3-                راند سوم:       ترکیب دست و پا و درگیری درخاک مجازخواهد بود.           (  SUPER FIGHTING )  

 

تبصره 1:  در صورتیکه دو مبارز در راند اول نتوانند حریف خود را ضربه فنی( ناک اوت ) کنند  میبایست در راند دوم به مبارزه بپردازند و در صورتیکه در راند دوم هم (ناک اوت) میسر نشد  در راند سوم  

تبصره2: در راند سوم در صورت (ناک اوت) مسابقه تمام خواهد شد و در صورت عدم (ناک اوت) امتیازات هر 3 راند محاسبه شده و برنده اعلام میشود

تبصره3 : در صورت مساوی امتیازات در پایان 3 راند داوران میبایست برتری تکنیک را ابتدا در ضربات پا بعد درضربات دست ودرنهایت اجرای فنون پرتابی بهتر لحاظ نموده و شخص جنگنده را برنده اعلام نمایند.

تبصره4: در صورت مساوی در تبصره3 داوران میبایست دو فایتر را بر روی باسکول برده و شخص کم وزن را برنده مسابقه  اعلام نمایند.

 

مبارزات سبک بین المللی (کونگ فو سوپر فایتینگ  ) در رینگ  :

 

1-1     ابعاد رینگ    90/4   *  90/4  میباشد.

                      1-2     ارتفاع رینگ از زمین 20/1 میباشد.

1-2              کف رینگ باید صاف و در چهار گوشه رینگ بالشتک ایمنی باشد.

1-3              فاصله طنابها از لبه رینگ حداقل باید 50 سانتیمتر باشد.

1-4              دوطرف استراحتگاه فایتر باید با رنگ قرمز و آبی از هم مجزا باشد.

1-5              ضخامت چوب کف رینگ نباید کمتر از 5/2 سانتیمتر و بیشتر از 4 سانت باشد.

1-6              کف رینگ باید حالت انعطاف پذیری داشته باشد و سطح ان از یک پارچه ضخیم مثل برزنت پوشیده و بخوبی بسته شده باشد.

1-7              چهار طناب به چهار گوشه رینگ بخوبی بسته شده و فاصله طنابها از یکدیگر 35 سانتیمتر باشد.

1-8              دو طرف رینگ دو پلکان برای ورود و خروج فایترها قرار داشته باشد.

1-9              در دو طرف گوشه های بیرونی رینگ دو کیسه برای نگهداری پنبه یا گازها نصب شده جهت استفاده مسابقه دهنده ها

1-10          سطل آب در دو گوشه رینگ برای فایترها

1-11          بطری آب برای فایترها

 

 

 

-  دستکش

1-2              نوجوانان و جوانان باید از دستکش هشت انسی استفاده نمایند .

1-3              بزرگسالان باید از دستکش  ده انسی استفاده نمایند.

1-4              هر فایتر باید قبل از دستکش دستها را با باند به پهنای 4 سانتیمتر و طول 6 متر ببندد.

-  کلاه

1-3              کلاهها میبایست کلاههای استاندارد بوکس باشد.

-  وظایف سرداور

1-4              تعویض و تعیین داوران وسط و کنار

1-5              نظارت بر کار داوران

1-6              اعلام نظر نهایی به داور وسط با توجه به دریافت نمره و نظر داوران کنار

-  وظایف داور وسط

1-5              دستکشها رو پا ساق بند پا- کاپ لثه و درکل ( وسایل ایمنی) باید کنترل شوند.

1-6              شروع مسابقه یا انقطاع آن با هماهنگی داوران کنار

1-7              قطع موقت در هنگام اخطار امتیاز تذکر ودرگیری غیر مجاز

1-8              در صورت عدم مقررات مسابقات از سوی فایتر داور وسط میتواند مسابقه را بنفع دیگری تمام نماید

1-9              اعلام ناک دان و شمارش

1-10          اعلام ناک اوت

1-11          درصورت آسیب دیدگی زیاد فایتر با نظر پزشک

1-12          اعلام برنده نهایی بر عهده داور وسط است

1-13          داور وسط در طول مسابقه باید به هردو فایتر نزدیک باشد تا بتواند مسابقه را کاملا ببیند

1-14          داور وسط باید بتواند بموقع وبا تیز بینی بر قطع مسابقه یا ادامه مسابقه تسلط کامل داشته باشد .

 

-  وظایف داور کنار ( تعداد داوران کنار 3 نفر خواهد بود )

 

1-2              ثبت کلیه امتیازها و اخطارها در برگه هایی که قبل از فایت به ایشان تحویل داده میشود.

1-3              دادن برگه های ثبت امتیاز و خطا بعد از مسابقه به سر داور

1-4              داشتن وجدانی قوی و بدور از احساسات

1-5              عدم صحبت با یکدیگر و همچنین با مربیان- فایترها و ... ؟

 

-  وقت نگهدار

 

1-2              گرفتن وقت زمان مفید مبارزه با سوت داور وسط

1-3              عدم صحبت با مربیان داوران و ...؟

1-4              داشتن وجدانی قوی و بدور از احساسات

 

 

- جدول

 

1-2              کادری 4 نفره با حضور مستمر در سالن

1-3              اعلان اوزان و فایترها زمان فایت

1-4              اعلان دو فایت زودتر برای اتلاف وقت در سالن

1-5              آگاهی و دانش بالا در اعلان و ثبت برنده و بازنده در جدول

1-6              هماهنگی فقط با مسئول کمیته مسابقات یا ریاست سبک

 

-پزشک

 

1-2              حضور مستمر و مداوم در سالن

1-3              داشتن کلیه و سایل بانداژ و وسایل مورد نیاز پزشکی مسابقات

1-4              معرفی سریع برای اسیب دیدگان به بیمارستان

1-5              هماهنگی با مسئولین برگزاری مسابقات

1-6              داشتن مجوز پزشکی و لباس رسمی پزشکی بر تن

 

 

    - زمان مسابقات

 

1-2              زمان برگزاری مسابقات برای رده سنی نونهالان و نوجوانان  5/1 دقیقه میباشد

1-3              زمان برگزاری مسابقات برای رده سنی جوانان و امید          2       دقیقه میباشد

1-4              زمان برگزاری مسابقات برای رده سنی بزرگسالان             3       دقیقه میباشد 

-  اوزان مسابقات

1-2              اوزان مسابقات برای رده سنی نونهالان و نوجوانان

       ( 21-24-27-30-33-36-39-42-45-50-55-55+)

2-2              اوزان مسابقات برای رده سنی جوانان و امید

                                                                                       ( 45-48-51-54-57-60-63-66-69-72-75-75+)

3-2              اوزان مسابقات برای رده بزرگسالان

       ( 54-58-62-66-70-74-78-82-86-90-95-95+)

 

مسابقات اپن سبک در وزن  70   و  70 +   کیلو برگزار میگردد با قوانین راند دو

 

 

 

 

 

 

مبارزات سبک بین المللی (کونگ فو سوپر فایتینگ  ) در تاتمی  :

 

        1-     ابعاد تاتمی   میبایست 8*8 باشد  .

2-    دور تا دور تاتمی از هر طرف 1 متر مربع جزء فضای ممنوعه خواهد بود

3-    فضای مفید مبارزه 6 * 6 خواهد بود

4-    فاصله فایترها تا نقطه وسط تاتمی میبایست 20/1 باشد.

5-    فاصله داور وسط تا فایترها 5/1 متر میباشد.

6-    تعداد داوران کنار 4 نفر خواهد بود.

-  دستکش

1-    نوجوانان و جوانان باید از دستکش هشت انسی استفاده نمایند .

2-    بزرگسالان باید از دستکش  ده انسی استفاده نمایند.

3-    هر فایتر باید قبل از دستکش دستها را با باند به پهنای 4 سانتیمتر و طول 6 متر ببندد.

-  کلاه

1-    کلاهها میبایست کلاههای استاندارد بوکس باشد.

-  وظایف سرداور

1-    تعویض و تعیین داوران وسط و کنار

2-    نظارت بر کار داوران

3-    رسیدگی به حل اختلاف داوران

-  وظایف داور وسط

1- دستکشها رو پا ساق بند پا- کاپ لثه و درکل ( وسایل ایمنی) باید کنترل شوند.

2-شروع مسابقه یا انقطاع آن با هماهنگی داوران کنار

4-    قطع موقت در هنگام اخطار امتیاز تذکر ودرگیری غیر مجاز

5-    در صورت عدم مقررات مسابقات از سوی فایتر داور وسط میتواند مسابقه را بنفع دیگری تمام نماید

6-    اعلام ناک دان و شمارش

7-    اعلام ناک اوت

8-    درصورت آسیب دیدگی زیاد فایتر با نظر پزشک

9-    اعلام برنده نهایی بر عهده داور وسط است

10-داور وسط در طول مسابقه باید به هردو فایتر نزدیک باشد تا بتواند مسابقه را کاملا ببیند

11-داور وسط باید بتواند بموقع وبا تیز بینی بر قطع مسابقه یا ادامه مسابقه تسلط کامل داشته باشد .

 

 

 

 

 

-  وظایف داور کنار ( تعداد داوران کنار 4 نفر میباشد )

 

1-    ثبت کلیه امتیازها و اخطارها در ذهن که میبایست پس از اعلام هانته از سوی داور وسط رای نهایی خود را با  بالا بردن راکت رنگ کمربند فایتر برنده اعلام نمایند.

2-  داشتن وجدانی قوی و بدور از احساسات

2-    عدم صحبت با یکدیگر و همچنین با مربیان- فایترها و ... ؟

3-    درصورت مساوی اعلام رای     هی کی واکی ( مساوی )

 

-  وقت نگهدار

 

1-    گرفتن وقت زمان مفید مبارزه با سوت داور وسط

2-    عدم صحبت با مربیان داوران و ...؟

3-    داشتن وجدانی قوی و بدور از احساسات

 

- جدول

 

1-کادری 4 نفره با حضور مستمر در سالن

2-اعلان اوزان و فایترها زمان فایت

3-اعلان دو فایت زودتر برای اتلاف وقت در سالن

4-آگاهی و دانش بالا در اعلان و ثبت برنده و بازنده در جدول

5-هماهنگی فقط با مسئول کمیته مسابقات یا ریاست سبک

 

-پزشک

 

1-حضور مستمر و مداوم در سالن

2-داشتن کلیه و سایل بانداژ و وسایل مورد نیاز پزشکی مسابقات

3-معرفی سریع برای اسیب دیدگان به بیمارستان

4-هماهنگی با مسئولین برگزاری مسابقات

5-داشتن مجوز پزشکی و لباس رسمی پزشکی بر تن

 

 

    - زمان مسابقات

1-زمان برگزاری مسابقات برای رده سنی نونهالان و نوجوانان  5/1 دقیقه میباشد

2-زمان برگزاری مسابقات برای رده سنی جوانان و امید          2       دقیقه میباشد

3-زمان برگزاری مسابقات برای رده سنی بزرگسالان             3       دقیقه میباشد

 

 

-  اوزان مسابقات

1-اوزان مسابقات برای رده سنی نونهالان و نوجوانان

                                                                            ( 21-24-27-30-33-36-39-42-45-50-55-55+)

2-اوزان مسابقات برای رده سنی جوانان و امید

                                                                                  ( 45-48-51-54-57-60-63-66-69-72-75-75+)

      3-اوزان مسابقات برای رده بزرگسالان

                                                                                   ( 54-58-62-66-70-74-78-82-86-90-95-95+)

 

 

    ((     امتیازها و خطاها در سبک بین المللی کونگ فو سوپر فایتینگ  بشرح ذیل خواهند بود    ))

 

 

امتیاز اول                                     ( یک امتیازی )

امتیاز دوم                                    (  دو امتیازی)

امتیاز سوم             ( سه امتیازی ناک دان )

امتیاز چهارم          ( ضربه فنی ناک اوت   )

 

 

 

 

خطای اول                                            ( تذکر )

 

خطای دوم                     ( یک  امتیاز منفی    )

خطای سوم                          ( دو امتیاز منفی)

خطای چهارم                     ( بازنده اخراج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  امتیازها  در سبک بین المللی (کونگ فو سوپر فایتینگ   )  بر  روی  تاتمی و رینگ  

 

 

 

تذکرات:

 درمبارزات (کونگ فو سوپر فایتینگ   ) چه دررینگ و چه در تاتمی قوانین مبارزات بصورت ذیل خواهند بود.

 

قوانین مبارزات در راند 1

 

1-    کلیه ضربات دست در بدن و صورت مجاز و تنها ضربه  خطای دست- ضربه آرنج میباشد.

2-    هر ضربه پا ولو نمایشی خطا محسوب میشود.

3-    هل دادن و گرفتن خطا محسوب میشود.

4-    خروج از تاتمی (زمان مبارزه بر روی تاتمی) نوبت اول تذکر و نوبت دوم خطا محسوب میشود.

5-    کلیه ضربات در حالتیکه حریف افتاده باشد خطا محسوب میشود.

6-    ضربات ممتد بیش از 6 ثانیه و عدم واکنش از سوی حریف امتیاز خواهد داشت

7-    پشت کردن و فرار خطا محسوب میشود.

8-    مبارزه در تاتمی و خروج از خط قرمز خطا محسوب میشود. (3 بار خروج از تاتمی = بازنده )

9-  عدم توجه به فرامین داور و تاخیر در میدان برای مبارزه خطا محسوب میشود.

 

قوانین مبارزات در راند 2

 

1-    کلیه ضربات پا در تمام نقاط بدن آزاد. بغیر از ضربه به بیضه ضربه تیغه پا در هر نقطه از پا ضربه به پشت سر ضربه در حال افتادن-ضربه در حال فرار و ضربه آرنج دست ممنوع میباشد.

2-    ضربات ممتد بیش از 6 ثانیه و عدم واکنش از سوی حریف امتیاز خواهد داشت

3-پشت کردن و فرار خطا محسوب میشود.

4-مبارزه در تاتمی و خروج از خط قرمز خطا محسوب میشود. (3 بار خروج از تاتمی = بازنده )

5-  عدم توجه به فرامین داور و تاخیر در میدان برای مبارزه خطا محسوب میشود.

6-هل دادن و گرفتن خطا محسوب میشود.

 

قوانین مبارزات در راند 3

 

1-    کلیه ضربات مجاز دست و پا ( این ضربات در راند 1و2 تعریف شده) در بدن آزاد میباشد

2-    گرفتن در حال ایستادن تا 3   ثانیه مجاز میباشد ( تکرار گرفتن فقط برای دو بار مجاز است )

3-    درگیری در خاک برای دو بار و هر بار تا 15  ثانیه مجاز خواهد بود .

4-    اعلام  ( تسلیم ) یعنی بازنده بودن و اتمام مسابقه 

5-ضربات ممتد بیش از 6 ثانیه و عدم واکنش از سوی حریف امتیاز خواهد داشت

6-پشت کردن و فرار خطا محسوب میشود.

7-مبارزه در تاتمی و خروج از خط قرمز خطا محسوب میشود. (3 بار خروج از تاتمی = بازنده )

8-عدم توجه به فرامین داور و تاخیر در میدان برای مبارزه خطا محسوب میشود.

9-    هل دادن  خطا محسوب میشود.

10-هر نوع خفه کردن (شیمه) و یا هر شکستن مفاصل( کانست) در حالت ایستاده خطا است.

11-حرکات پرتابی تکنیکی امتیاز خواهد داشت.

 

 امتیـاز اول (ضربات یک امتیازی )

 

1-    ضرباتی که توسط پا بصورت بنشیند در صورتیکه صورت جابجایی و واکنشی نداشته باشد .

2-    ضرباتی که توسط پا در پا یا درتنه  اصابت کند در صورتیکه حریف از تعادل عادی خارج شود.

3-    ضربات ممتد دست و پا بیش از 3 ثانیه در صورتیکه حریف مقابل نتواند جوابی دهد .

4-     ضرباتیکه توسط دست وپا حریف به عقب پرت کند درصورتیکه بزمین نخورد.

5- ضرباتیکه توسط دست بصورت بخورد درصورتیکه صورت جابجایی داشته باشد.

امتیاز دوم-  ( ضربات دو امتیازی)

 

1-    ضرباتیکه توسط پا  بصورت بنشیند در صورتیکه صورت جابجایی  داشته  باشد  (   صورت به سمت بالا- پایین- چپ - راست بچرخد )

2-    ضرباتیکه توسط دست و پا باعث پرت کردن حریف شود  که حریف یک عضو از دست یا زانوی پا یا کلا با زمین تماس برقرار نماید  ( هل دادن جزء امتیازها نخواهد بود)

3-    پرت کردنهائیکه تکنیکی اجرا شود بشرطی که کمتر از 3 ثانیه باشد. (در راند3 )

4-     ضربات ممتد دست و پا بیش از 6   ثانیه در صورتیکه حریف مقابل نتواند جوابی دهد .

 

 

امتیاز سوم-   ناک دان ( ضربات سه  امتیاز ی)

 

1-    هر ضربه قانونی که برای حریف ضعف بهمراه داشته باشد ولو برای یک ثانیه

  

امتیاز چهارم  ضربه فنی ( ناک اوت)

                                                                                                                                                                                                                            

 

1-    ضعف حریف بیش از 10 ثانیه 

2-    انصراف از مبارزه

3-    تشخیص سرداور و پزشک در صورت مصدومیت جدی

 

 

  

 

 

 

 

اخطارها در سبک بشرح ذیل خواهند بود .

 

خطای اول

خطای دوم

خطای سوم

خطای چهارم

 

 

خطای اول:  (تذکر)

 

1-    بیرون رفتن حریف از خط غیر مجاز تاتمی (زمان مسابقات بر روی تاتمی)

2-    متوجه نبودن هنگام شروع مسابقات به فرامین و احترامات در صورت محرز بودن حرکت غیر عمدی

3-    تذکراتی که داور وسط بدلایلی با فایترها در میان میگذارد.

 

      خطای دوم   :

 

1-    بیش از 10 ثانیه تاخیر در رینگ یا تاتمی که برای بار دوم از بلندگو اعلام شود

2-     عدم هماهنگی به فرامین داور وسط در صورت تکرار 

3-    پشت کردن به حریف 

4-    تمرد و فریب دادن داوران

5-    نمایش ضربه خطا در صورتیکه هیچ آسیبی به حریف مقابل  نرسیده  باشد

6-    از پشت ضربه زدن به حریف د ر صورتیکه هیچ آسیبی به حریف مقابل  نرسیده  باشد

7-    ضربه به حریفی که به زمین خورده در صورتیکه هیچ آسیبی به حریف مقابل نرسیده باشد

8-    گرفتن بیش از  3 ثانیه در حالت ایستاده  

9-    بیرون رفتن از خط غیر مجاز بر روی تاتمی برای بار دوم

    خطای سوم:  

 

1-    ضربه به بیضه در صورتیکه حریف مقابل مصدوم ولی  بسختی  بتواند به مبارزه ادامه دهد .

2-    تاخیر بیش از 20  ثانیه برای مبارزه در صورتیکه از بلندگو 2 بار اعلام شده باشد.

3-    هدایت فایتر (کوچ) بیش از یک نفر برای فایت

4-    صحبت فایتر و یا اعتراض وی به داور و داوران

 

 

خطای چهام   

1-    دو خطای بزرگ برابر است با  (اخراج یا بازنده)

2-    ضربه خطاییکه حریف مقابل با تشخیص پزشک نتواند به مبارزه ادامه دهد. 

3-    اهانت و مسائل غیر اخلاقی از فایتر و یا مربی تیم و یا نماینده

 

سازمان بین المللی(( کونگ فو سوپر فایتینگ ))

گروه بندی مربیان داوران و محدوده مسئولیت آنان

 

 

گروه داوری

گروه مربیگری

لقب دارنده کمربند و مربی

درجه

 

 

-

مبتدی

 

 

تا کمربند قهوه ای

 

 

کمک داور

کمک مربی

 

 

 

مشکی

 

 

داور گوشه

مربی

 

اینستراکتور

 

دان یک و دو

 

 

داور وسط و سرداور

استاد

 

مستر

 

دان   سه و چهار

 

 

 

سرداور

سر استاد

 

تاپ مستر

 

دان  پنج و شش

 

 

استاد اعظم

 

استاد اعظم

 

گراند مستر 

 

دان  هفت

 

 

پوشش ورزشکاران  در سبک بین المللی کونگ فو سوپر فایتینگ:

 

1-   لباس رسمی سبک برای اعضاء زیر کمربند مشکی  ( شلوار مشکی  بلیز مشکی ) ( شلوار مشکی تی شرت قرمز) -   ( شورت و تی شرت قرمز با کمربند )

2-   لباس رسمی سبک برای اعضاء مشکی و مشکی به بالا        ( شلوار و تی شرت قرمز  )

3-   لباس رسمی برای مربیان در حال تدریس                       ( شلوار  قرمز -  بلیز قرمز )

تذکرات:

1-1              پوشش ورزشکاران زمان مسابقات فقط شورت و تیشرت یکدست قرمز خواهد بود

1-2              پوشیدن شورت و تی شرت در باشگاهها  آزاد  است .

 

 

 

 

 

تشویقات و تنبیهات در سبک :

 

1-    تشویقات و تنبیهات مخصوص کادر اجرایی و کمیته های سازمانی

2-    تشویقات و تنبیهات مخصوص نمایندگان سازمان

3-    تشویقات و تنبیهات مخصوص مربیان و داوران در کشور

4-    تشویقات و تنبیهات مخصوص شاگردان و یا قهرمانان در کشور

 

1-       تشویقات و تنبیهات مخصوص کادر اجرایی و کمیته های سازمانی 

 

تشویقات و تنبیهات مخصوص کادر اجرایی و کمیته های سازمانی  مبنی بر احساس مسئولیت تلاش و همت در پیشبرد و پیشرفت در سبک عدم تخطی در کارهای اجرایی سهل انگاری در مسئولیت محوله-  بی حرمتی به پیشکسوتان و هر مسئله ای که جنبه خوب و بد داشته باشد با نظر هیئت رئیسه اعلان تصمیمات مقتضی اتخاذ و اعلان میگردد. 

 

2-      تشویقات و تنبیهات مخصوص نمایندگان سازمان

 

تشویقات و تنبیهات مخصوص نمایندگان  بر حسب نوع فعالیت تحت پوشش قرار دادن نمایندگان - مربیان داوران قهرمانان و شاگردان خود در استانها- شرکت در کلاسهای هماهنگی- شرکت در مسابقات کشوری قهرمانی شاگردان در تیم ملی- شرکت در کلاسهای داوری و مربیگری کلاسهای اموزشی و سمینارها و عدم اینها  با نظر هیئت رئیسه تصمیمات مقتضی اتخاذ و اعلان میگردد .

 

3-تشویقات و تنبیهات مخصوص مربیان و داوران در کشور

 

تشویقات و تنبیهات مخصوص مربیان و داوران در کشور با نظر مسئولین کمیته های مربیان و داوران در جلسه هیئت رئیسه و با تصمیم نهایی هیئت رئیسه تصمیمات مقتضی اتخاد خواهد گردید .

 

4-  تشویقات و تنبیهات مخصوص شاگردان و یا قهرمانان در کشور  

 

تشویقات و تنبیهات در مورد شاگردان و قهرمانان و مربیان را میتوان از کانال سازمان نیز اقدام نمود

1-    تشویقات برای شاگردان بسیار عالی از نظر اخلاق رفتار قهرمانی درس و ... ( سبک  میتواند در صورت درخواست مربی و تایید نهایی ریاست سبک یک درجه تشویقی با حکم رایگان ارسال نماید)

2-    قهرمانان چندین دوره مسابقات استانی  با تایید نماینده سبک در استان مربوطه ( سبک  میتواند شخص مذکور را رایگان در مسابقات کشوری پذیرا باشد.

3-    اخراج مربی و یا بستن کلاس سبک باید با هماهنگی سبک امکان پذیر باشد.

4-    و هر مورد خاص دیگر ...

انتقادها و پیشنهادها و شکایات :

کلیه انتقادها و پیشنهادها و شکایات بصورت کتبی به دفتر ریاست سبک و یا تلفنی با ریاست سبک  با تلفنهای 7324538- 2112523  و , 09155013266    7335044      09155070959 یا  Email:kongfu_ksf @yahoo.com

 

 

برگ اعتراض فایترها در مسابقات

 

اینجانب ............................................................مربی (فایتر) آقا / خانم : .............................................................................

از استان /شهرستان :....................................در وزن:...................................... رده سنی:........................................................

با کلاه :                        در راند اول            دوم             سوم           به فایتر مقابل آقای .......................................   با رنگ کلاه .............................. اعتراض دارم.

 

 

تاریخ مسابقات :......./......../...........

ساعت مسابقات :...........................

نام داور وسط:................................

نام سرداور:.....................................

 

                امضاء فایتر                                            امضاءکوچ                                                            امضاءکمیته مسابقات

 

نظرات آقایان هیئت ژوری (تجدید نظر)

1-

 

 

 

2-

 

 

 

3-

 

 

نتیـجه اعتـراض  وارد  شـد

                                         نشـد

 

 

امضاء مسئول مسابقات

 

 

 

برگ سرداوری مسابقات 

........دوره مسابقات ............ سبک کونگ فو سوپر فایتینگ 

 

 

آبــــی                                                             وزن                 k g                                                                    قـرمــز

 

 

 


راند 1                                                                             امتیاز

راند 1                                                                             امتیاز

راند 2                                                                             امتیاز

راند 2                                                                            امتیاز

راند3                                                                             امتیاز

راند 3                                                                            امتیاز

 

نام ونام خانوادگی                                                          برنده                                             نام ونام خانوادگی فایتر برنده

امضاء سرداور

 

 

==========================================================================

 

برگ سرداوری مسابقات 

........دوره مسابقات ............ سبک کونگ فو سوپر فایتینگ 

 

 

آبــــی                                                              وزن                 k g                                                                   قـرمــز

 

 

 


راند 1                                                                             امتیاز

راند 1                                                                             امتیاز

راند 2                                                                             امتیاز

راند 2                                                                            امتیاز

راند3                                                                             امتیاز

راند 3                                                                            امتیاز

 

نام ونام خانوادگی                                                          برنده                                             نام ونام خانوادگی فایتر برنده

امضاء سرداور

 

 

 

 

برگ داوری مسابقات

قرمز ابی

وزن                 KG

 

 

نام :

نام :

نام داور کنار:

نام داور کنار:

راند1

 

 

 

 

 

راند2

 

راند3

 

 

 

 

 

اخطار

راند1

 

 

 

 

 

راند2

 

راند3

 

 

 

 

 

اخطار

 

جمع امتیاز                                                                             برنده                                                                                  جمع امتیاز

 

برنده با امتیاز

اخراج هردو فایتر

برنده بعلت عدم حضور حریف

برنده هردو فایتر

اخراج بعلت نقص مقررات

علامت اخطار

بازنده بعلت ناک اوت

علامت حریف برنده

 

امضاء داور کنار                                                      بازنده راند      1                  2                  3                  بعلت ناک اوت

                                                                                  بازنده راند     1                   2                  3                  بعلت  اخطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ شنبه 8 مرداد 1390 ] [ 11:04 ] [ ناصر ]
.: Weblog Theme By YourtheM :.

موضوعات وب
درباره وبلاگ
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 17822